Entry-header image

Regulamin

PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz
  rezerwacyjny na stronie internetowej www.trzysosny.eu) lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana
  wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 2dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć
  na konto Apartamenty Trzy Sosny wyliczona zaliczka w wysokości 40% ogólnej wartości rezerwacji lub 100% rezerwacji.
 1. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 2. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu
  anulowaniu.
 3. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
 4. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie
  w dniu przyjazdu.

6. W momencie kiedy otrzymacie Państwo wiadomość przez platformę WhatsApp z kodami dostępu, znaczy że apartament jest przygotowany i możecie Państwo już się w nim zameldować.

7. Niesprzyjające warunki pogodowe , nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Wynajmujący nie zwraca uiszczonej opłaty.

Najemca ma prawo odwołać rezerwację, jednak zadatek, który uiścił nie podlega zwrotowi.

Wynajmujący zastrzega sobie, że wszelkie ustalenia dotyczące zmian w rezerwacji muszą odbywać się na piśmie – tzn. za pomocą wiadomości e-mail.

8. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Osoba odpowiedzialna za apartamenty sprawdza w dniu przyjazdu lub w następnym dniu ilość osób podanych podczas składania rezerwacji.

9. Rozpoczęcie pobytu w Apartamentach Trzy Sosny  jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa

1. Doba pobytu zaczyna się o godz.15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu. 

Do 1 apartamentu przypisane jest bezpłatnie 1 miejsce parkingowe

2. Apartament z założenia nie jest Hotelem , jesteśmy apartamentowcem i tym samym mamy swoje prawa jak i regulacje różniące się od Hotelowych.

Apartamenty nie mogą być zajmowane przez więcej osób niż określono w regulaminie oraz w opisie pokoi na stronie internetowej apartamentu tj:

Apartament 2 osobowy (44)- Max 2 osoby , w tym przynajmniej jedna osoba dorosła

Apartamenty 2-3 osobowe (10, 11,12,27,28,29) –  Max 3 osoby, w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartamenty 2-4 osobowe (12,22,32)  –  max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartament Rodzinny Lux 2-4 osobowy (9) – max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła Apartament Rodzinny VIP 4-6 osobowy (8) – max. 6 osób w tym przynajmniej jedna dorosła

. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w
apartamencie) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić
wydania kluczy do apartamentu

 3. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać telefonicznie najpóźniej na dzień przed planowanym wyjazdem do godz. 10:00

 Opłaty za przedłużenie doby kształtują się w następujący sposób: – przedłużenie doby do godziny 20.00 podlega opłacie 50% ceny dnia – przedłużenie doby po godzinie 20.00 podlega pełnej opłacie za pełną dobę.

 4. Rozliczenie pobytu zgodnie z zasadami rezerwacji lub najpóźniej w dniu przyjazdu,. Bez kosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie do 21 dni przed przyjazdem, nie zwracamy pieniędzy przy skróconym pobycie.

 5. Nie opuszczenie apartamentu w dniu planowanego wyjazdu do godz.10:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. 

6. Osoby nie zameldowane na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie w godzinach od 8:00 do 22:00.

 7. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób nie zakłócający pobytu innym.

 8. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim – nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły należną opłatę.

9.Na czas najmu Goście otrzymują  kpl. kluczy. Za ich  zgubienie lub uszkodzenie pobierana jest opłata w wysokości 150 zł / kpl.

10. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody lokalu lub jego wyposażenie  oraz nieruchomości wspólnej w tym w częściach wspólnych budynku , w którym położony jest Lokal jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem,nie wynikające z normalnego użytkowania  wyrządzone przez  osoby zamieszkujące w tym lokalu.

11. Na terenie obiektu i w apartamencie  obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów  / również elektronicznych /  oraz produktów tytoniowych . W przypadku niezastosowania się do zakazu i uruchomienia czujek dymowych, Gość zostanie obciążony kwotą 1000 zł w celu dearomatyzacji .

12. Przebywanie zwierząt jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonym apartamencie za dodatkową opłatą 50zł/ doba . Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wys. 300zł/doba. Ważne, Pies nie może być pozostawiony na dłużej niż godzinę sam. /zwierzątka małe :)/

13. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Wynajmujący nie zwraca uiszczonej opłaty.

14. Najemca ma prawo odwołać rezerwację, jednak zadatek, który uiścił nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu, ma on prawo zmienić termin pobytu na inny – zadatek zostaje przeniesiony na nowy, wskazany przez Najemcę, który będzie mógł zrealizować w ciągu roku kalendarzowego, od momentu zgłoszenia chęci  rezygnacji.Dokonując zmiany terminu pobytu, Najemca ma prawo zmienić apartament na inny. Zmiana terminu pobytu i apartamentu może wiązać się ze zmianą ceny, tj. jej wzrostu – jest to uzależnione od terminu pobytu i sezonu, w którym pobyt będzie miał się odbyć.

Wszelkie ustalenia dotyczące zmian w rezerwacji muszą odbywać się na piśmie – tzn. za pomocą wiadomości e-mail.

15. Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamentów Trzy Sosny zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apartamenty uprawnione będą do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

 1. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.

 Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie przez Gościa będą wysyłane na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy te traktowane są jak rzeczy porzucone z zamiarem ich wyzbycia się. Wynajmujący ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

Odpowiedzialność Apartamentu

O wszelkich szkodach Gość powinien powiadomić Wynajmującego niezwłocznie po powstałej szkodzie lub jej stwierdzeniu.
Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Apartamencie.

Reklamacje

W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
Wszelkie Reklamacje przyjmuje Wynajmujący pod adresem mailowym

apatamentytrzysosny@gmail.com
Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.

                                                                                                   Dziękujemy za wyrozumiałość,

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Apartamenty Trzy Sosny, z siedzibą ul.Półwiejska 19b, 62-065 Grodzisk Wlkp NIP: 7880016898
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia  na teren Apartamenty Trzy Sosny.

Zapis na newsletter i otrzymywanie informacji handlowych wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez HDH Dariusz Kujawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak przedmiotowej zgody uniemożliwia przesyłanie newslettera i ofert handlowych. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera i ofert handlowych.

Brak profilowania

Pana/ Pani dane osobowe nie są profilowane, w tym nie jest wobec Pani/Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

12. Apartamenty Trzy Sosny Okrzei 1c, Nip7880016898, Regon630146210

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Apartamenty Trzy Sosny – za pośrednictwem serwisu internetowego: – od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.

Dane Osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji pobytu w Apartamentach Trzy Sosny i następnie wykonania usług hotelarskich w tym hotelu (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu realizacji zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO) oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, np.: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w wynikających z wynikających z przepisów o rachunkowości lub z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).