Regulamin rezerwacji i obiektu

REGULAMIN REZERWACJI TRZY SOSNY

 Hotel Trzy Sosny przyjmuje rezerwację w godz. 8.00- 22.00

 Na Gości czekamy w dniu przyjazdu do godz. 20.00

--telefonicznie  tel. 511 460 764

- przez stronę , Rezerwujesz BEZPOŚREDNIO, dzięki czemu masz pewność dostępności pokoju i nie płacisz żadnej prowizji.
– mailowo kontakt@trzysosny.eu

ZASADY REZERWACJI:

Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z w/w. sposobów, Hotel prześle drogą elektroniczną rezerwację wstępną. Warunkiem rezerwacji konieczne jest zapłacenie zadatku w terminie do 3 dni ( lub w innym terminie i innej kwoty określonej w mailu lub ofercie) w wysokości 40% łącznej kwoty pobytu. Rezerwacja jest potwierdzona i gwarantowana po wpłacie na konto drogą mailową co jest równoznaczne, że Gość zapoznał się z regulaminem .Opłata za pokój biegnie od daty , którą Gość podał podczas rezerwacji.

 

W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

PRZEDPŁATA:
HOTEL TRZY SOSNY

OKRZEI 1c 58-580 SZKLARSKA PORĘBA

MBank PL 38 1140 2017 0000 4102 1307 7361

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

W tytule przelewu prosimy wpisać nr rezerwacji.

ZAPŁATA ZA POBYT:
Pozostała opłata za pobyt w hotelu pobierana jest w recepcji, najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu. .Przy wcześniejszym wyjeździe Gościa Hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 

W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji zadatek  obejmuje  zwrot do 30 dni przed planowanym przyjazdem , w póżniejszym termnie zadatek jest bezzwrotny – w przypadku anulacji rezerwacji hotel nie zwraca zadatku.

Oferta bezzwrotna  w przypadku anulowania tej oferty - rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada.

Anulacja rezerwacji jest możliwa drogą pisemną w formie elektronicznej na adres e-mail: KONTAKT@TRZYSOSNY.

Zadatek zwracany jest w całości, gdy nie dojdzie do realizacji uslugi z winy HOTELU Trzy Sosny

WAŻNA INFORMACJA

Obsługa hotelowa posprząta lub wymieni ręczniki w pokoju hotelowym na Państwa życzenie

 ( ręczniki wymieniamy przy pobycie min. 6 dób na 3 dobę) , wyrażone w formie wywieszki na zewnętrznej stronie drzwi pokoju lub zgłoszone w hotelowej recepcji w godzinach rannych. Bez wyraźnego życzenia Gości, obsługa hotelowa nie wchodzi do pokoju przez cały okres Państwa  pobytu w naszym hotelu.

 

Opłata uzdrowiskowa do Miasta Szklarska Poręba - 2,25 od osoby za dzień pobytu – płatna tylko gotówką

Hotel uwzdlędni życzenie Gościa, wcześniejszy przyjazd lub póżniejszy wyjazd ( w miarę dostępności) - 15zł/ godzina  do godz. 14.00, po tej godzinie opłata naliczana jest jak za dobę pobytu

 

REGULAMIN OBIEKTU TRZY SONY

1,Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią  HOTEL 2 GWIAZDKOWY, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług prosimy zgłaszać w Recepcji podczas pobytu - co umożliwi hotelowi reakcję.  Reklamacje w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane. Hotel także nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np: brak internetu, prądu,wody.

Doba hotelowa trwa od godz. 14- 11.00

2, Sprzęt sportowych przechowujemy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Bezwzglęny zakaz wnoszenia na pokoje:nart, rowerów itp. Dziękujemy za zrozumienie:)

3, Ze względuna bezpieczeństwo p/poż zabronione jest używania w pokoju  urządzeń elektrycznych,gazowych( typu kuchenki, tostery) ,które nie są na wyposażeniu pokoju,

pod karą grzywny 1000zł i zabraniu sprzętu/ zostanie oddany w dniu wyjazdu/ Nie dotyczy to ładowarek, i urządzeń, które są wyposażeniem pokoju Hotelowego.

4, Na całym obiekcie jest zakaz używania ognia otwartego np. świeczek

4a. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W wejściu głównym do obiektu są ustawione śmietniczki z popielnicami. Uczulamy przed rzucaniem niedopałków z balkonów hotelowych.

5, Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia, braki  lub zniszczenia majątku hotelowego. W przypadku pobytu grup zorganizowanych za zniszczenia mienia hotelu odpowiada opiekun grupy lub osoba/firma wyznaczona w umowie zawieranej z wykonawcą usługi.

6, Recepcja wydaje tylko jeden klucz/kartę od pokoju./ lodówka działa nawet po wyjęciu karty /Za zgubienie lub zniszczenie karty odpowiada Gość - pobieramy opłatę 50zł

6a.Gościu prosimy o nieprzenoszenie mebli hotelowych w pokoju.

7, Obiekt nie odpowiada za pozostawione w pokoju noclegowym mienie Gościa. Gość powinien sprawdzić każdorazowo zamknięcie drzwi.

8,Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa to przez  okres 1 miesiąca, a następnie przekaże na cele charytatywne lub  do użytku publicznego. 

 9, Trzy Sosny nie przyjmują zwierząt.

10, W hotelu Trzy Sosny prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porzadku oraz ochrony osób i mienia.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Hotel Trzy Sosny ul. Okrzei 1 C 58-580 Szklarska Poręba.

11. Sprzątanie pokoi odbywa się od godz. 11.00 Dodatkowa  wymiana ręczników na życzenie Gości jest płatna 15 zł/ kpl .

12. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00-7.00

13. Rabat dla stałych Gości /10%/ naliczany od ceny głównej - rabat nie łączy się z cenami promocyjnymi  , aktywny od 5 pobytu Gościa, 

 

REGULAMIN RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem Hotel Trzy Sosny z siedzibą w Szklarskiej Porębie 58-580, Okrzei 1c.

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@trzysosny.eu.

   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w https://www.panel.hotres.pl/public/pdf/rodo_attach1-pl.pdf
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

  Zobowiązania Hotres
 4. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 5. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 6. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 7. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

PANORAMA 3dZABACZ WIDOK Z GÓRY

przewodnik po okolicy