Entry-header image

Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies przez serwis internetowy Apartamenty Trzy Sosny

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Apartamenty Trzy Sosny – za pośrednictwem serwisu internetowego: – od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych: Danymi Osobowymi) są Apartamenty Trzy Sosny Okrzei 1 c, 58-580 Szklarska Poręba e-mail:apartamentytrzysosny@gmail.com , nr tel.: +48 512468636, (dalej zwana: Administratorem). Użytkownicy mogą się również kontaktować z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego pod adresem apartamentytrzysosny@gmail.com
 3. Administrator jest też właścicielem domeny internetowej www.trzysosny.eu
 4. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej – RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator, szanując prawo Użytkowników do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych od nich Danych Osobowych, zapewnia, iż te dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji pobytu w Apartamentach Trzy Sosny Okrzei 1c następnie wykonania usług hotelarskich w tych apartamentach (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu realizacji zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO) oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, np.: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w wynikających z wynikających z przepisów o rachunkowości lub z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. W celu rezerwacji – za pośrednictwem Serwisu – pobytu w Apartamentach Trzy Sosny, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
   1. imię i nazwisko;
   2. numer PESEL;
   3. adres zamieszkania;
   4. adres e-mail;
   5. numer telefonu.
  2. W celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu.
  3. W przypadku zapisów na newsletter, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e – mail.
  4. Podanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże:
   • w przypadku rezerwacji pobytu w Apartamentach Trzy Sosny podanie tych danych jest warunkiem niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy o wykonanie usług hotelarskich ,
   • w przypadku zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu, podanie tych danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na to zapytanie,
   • w przypadku zapisu na newsletter, podanie danych jest związane z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera; zgoda ta może być w każdym czasie wycofana przez Użytkownika.
  5. Dane Osobowe Użytkowników nie są sprzedawane. Administrator może jednak je udostępniać podwykonawcom, którzy wspierają Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu:
   • podmiotom, obsługującym moduł rezerwacyjny uruchamiany na stronie Serwisu,
   • podmiotom, obsługującym bazę kontaktów Administratora z Użytkownikami oraz wysyłkę newsletterów Administratora do Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter.
  6. Dane Osobowe pozyskane przez Administratora od Użytkowników podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkowników. Profilowanie jest wykorzystywane przez Administratora w celu marketingu własnych usług oraz dostosowania tych usług do przygotowania indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług).
  7. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe ma prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • ograniczenia przetwarzania danych ,
   • usunięcia danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
   • przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej w pkt 8 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej w pkt 2 oraz na stronie Serwisu: lub z formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.
  9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu przez Użytkowników,
   • poprzez gromadzenie plików “cookies” (plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych).
  10. Dane Osobowe Użytkowników – pozyskane przez Administratora w celu rezerwacji pobytu i zawarcia umowy o wykonanie usług hotelarskich /noclegowych – będą przez niego przetwarzane w czasie wykonywania tej umowy, a następnie przez czas niezbędny do:
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami;
   • wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów dotyczących rachunkowości lub podatków.
   • Dane Osobowe Użytkowników – przetwarzane przez Administratora na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody Użytkowników w związku z zapisem na newsletter – będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu określonego w ich zgodzie.
   • Dane Osobowe Użytkowników – przetwarzane przez Administratora w innych celach niż określone powyżej w pkt 15 i pkt 16 – będą przechowywane do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu dla którego zostały pozyskane.
   • Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
   • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności z powodu rozwoju technologii internetowej lub z powodu rozwoju Serwisu, albo z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich tych zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały, zamieszczając na stronie Serwisu zaktualizowaną Politykę Prywatności.

Lista podmiotów przetwarzających dane

Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:

 • Google

Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych:

 • Facebook
 • Google